Τηλεπικοινωνίες

Δίκτυα Υπολογιστών

  • Ασύρματα
  • Σημείο σε σημείο
  • Σημείο σε πολλαπλά σημεία
  • Ενσύρματα
  • CAT 5
  • CAT 6
  • Oπτικές Ίνες
  • Δορυφορικό Ίντερνετ

Τηλεφωνικά Κέντρα

Οικιακής & Επαγγελματικής χρήσης